DEKRET O ŚRODKACH SPOŁECZNEGO PRZEKAZU – Inter Mirifica

 

Fragmenty Dekretu, mówiace o życiu konsekrowanym. Za: Enchiridion della Vita Consacrata. Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare (385-2000), Mediolan 2001

Rozdział II

(…)

15. W celu zaspokojenia przedstawionych tu potrzeb powinno się odpowiednio kształcić księży, zakonników, a także świeckich, aby byli zdolni z należytą biegłością dostosowywać te środki do celów apostolstwa.

Przede wszystkim należy kształcić świeckich w zakresie technicznym, merytorycznym i moralnym przez zwiększanie liczby szkół, wydziałów i instytucji, gdzie dziennikarze, twórcy filmów, redaktorzy radiowi i telewizyjni, a także pozostali zainteresowani mogliby uzyskać pełną formację przesyconą duchem chrześcijańskim, szczególnie w zakresie społecznej nauki Kościoła. Powinno się również kształcić artystów scenicznych i im pomagać, aby swoją sztuką mogli służyć społeczności ludzkiej. Należy wreszcie starannie przygotowywać kryty­ków literackich, filmowych, radiowych, telewizyjnych i innych specjalności, którzy znaliby znakomicie swoją dziedzinę i którzy umieliby i byli skłonni wydawać takie opinie, w których zawsze we właściwym świetle ukazywana byłaby racja moralna.

16. Właściwe wykorzystanie środków społecznego przekazu, które są do dyspozycji odbiorców w różnym wieku i o różnym wykształceniu, wymaga dostosowanego pouczenia i wdrożenia odbiorców. Przedsięwzięcia zatem, które zmierzają do osiągnięcia tego celu – zwłaszcza gdy są przeznaczone dla młodzieży – w szkołach katolickich każdego stopnia, w seminariach oraz w zespołach apostolstwa świeckich należy popierać, mnożyć je i nimi kierować zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej. Aby łatwiej można było tego dokonać, należy przy katechizowaniu przedstawiać i wyjaśniać naukę katolicką w tym zakresie.

(…)

20. Zadaniem zaś biskupów będzie czuwanie nad tego rodzaju działaniami i przedsięwzięciami we własnych diecezjach oraz ich popieranie, a także, o ile odnoszą się do apostolstwa publicznego, koordynowanie, nie wyłączając tego, co pozostaje w gestii zakonów wyjętych spod ich jurysdykcji.

 


Tekst polski za:
Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pallotinum-Poznań 2002, s. 87-95

Copyright © Konferencja Episkopatu Polski

Możliwość komentowania została wyłączona.